دوره آموزش آنلاین

بررسی انواع دوره های آموزش آنلاین

دوره آموزش آنلاین

بررسی انواع دوره های آموزش آنلاین

بررسی دوره های آموزش آنلاین

بررسی انواع دوره های آموزشی آنلاین و کشف تفاوت های دوره ها و کلاس های حضوری و غیر حضوری، در این بلاگ سعی شده تا تمامی نقاط ضعف و قوت آموزش های حضوری و غیر حضوری به صورت علمی و کاربردی توضیح داده شود .

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «یادگیری الکترونیکی در ایران» ثبت شده است

وضعیت مطلوب یادگیری الکترونیکی در ایران چیست؟

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۹:۰۸ ب.ظ

ایران در لایه زیرساخت مورد نیاز برای یادگیری الکترونیکی که برمبنای وجود زیرساخت نرمافزاری و سختافزاری، امکان دسترسی به شبکه، ضریب نفوذ اینترنت و عوامل زیربنایی در توسعه شبکه یادگیری مورد سنجش قرار گرفته است، در مرحله ابتدایی قرار دارد اما در لایه دستاندرکاران نسبت معلمان، اساتید و متولیان امر یادگیری مجهز به دانش نرمافزارهای پایه و نرمافزارهای آموزشی در مرحله پیشرفت قرار دارد و این در حالی است که میزان بهرهبرداری معلمان و اساتید از این دانش و میزان تأثیر آنان در توسعه یادگیری الکترونیکی به واسطه مسائل فرهنگی، مسائل زیرساختی و نبود قوانین مدون، در سطح ابتدایی به سر میبرد. اسناد مربوط به بررسی وضعیت یادگیری الکترونیکی در ایران یکی از گزارشهای بررسی موقعیت کنونی ایران در پروژه تدوین برنامه جامع فنآوری اطلاعات ایران به شمار میرود که در 3 فاز و تحت نظارت و هدایت جمعی از خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی و فنآوری اطلاعات است. سند اول از مجموعه این اسناد به بررسی وضعیت موجود یادگیری الکترونیکی در ایران میپردازد که هدف از تدوین این سند بررسی وضعیت سواد عمومی و تخصصی جامعه در تعامل با فنآوریهای اطلاعاتی نوین در زندگی است. وضعیت موجود ایران در محورهای چهارگانه مدل چهار مرحلهیی OECD یعنی راهبرد، زیرساخت، دستاندرکاران و بازار خرید و فروش مورد بررسی قرار گرفته و موقعیت ایران متناسب و متناظر با هر یک از چهار محور پیش گفته در چهار وضعیت ابتدایی، در حال پیشرفت، مرحله بلوغ و در نهایت مرحله خبرگی، سنجش و امتیازدهی شده است. طبق اطلاعات آماری موجود و تجمیع نخبگانی صورت پذیرفته در لایه راهبرد وضعیت اسناد موجود در حوزهها و کانونهایی چون حوزه سیاستهای حاکم بر یادگیری الکترونیکی، کانون تدوین قوانین، سیاستگذاریها، ضریب و میزان پذیرش متولیان امر و طبقه نخبگان و برگزیده جامعه نسبت به یادگیری الکترونیکی و کانون برنامههای اجرایی آموزش بر بسترهای الکترونیکی، مورد بررسی قرار گرفته است که هر سه در مرحله پیشرفت هستند. وضعیت مطلوب یادگیری الکترونیکی به دلیل همان نقایص موجود در لایه دست اندرکاران، یعنی مسائل فرهنگی و نبود قوانین مدون از جمله فقدان حق نشر آثار الکترونیکی (حقوق معنوی و مادی) لایه وضعیت بازار خرید فروش در سطح ابتدایی است اما سند دوم از این مجموعه اسناد به بررسی وضعیت مطلوب یادگیری الکترونیکی در ایران آموزش الکترونیکی تهیه و تنظیم: مهندس پهلوان زاده ١٧ میپردازد. هدف از تدوین این سند، ترسیم وضعیت مطلوب یادگیری الکترونیکی ایران با عنایت به سند چشمانداز برنامه جامع فنآوری اطلاعات و ارتباطات تا سال 1394 و در راستای برنامه چشمانداز 20 ساله کشور است. طبق تحلیلهای کارشناسی تیم تدوین و نگارش و با تکیه بر نظرات خبرگانی در این باره، وضعیت مطلوب ایران بر اساس مدل چهار مرحلهیی OECD و در محورهای چهارگانه این مدل یعنی راهبرد، زیرساخت، دستاندرکاران و بازار خرید و فروش، هدفگذاری کیفی و پس از آن هدفگذاری کمی شده است. هدف گذاریها با توجه به بررسی دقیق اسناد راهبردی کلان، نظرات خبرگانی، بهرهگیری از نتایج حاصل از بررسی وضعیت مطلوب سایر کشورها و نیز تحلیل نتایج بهدست آمده در مطالعه وضعیت موجود یادگیری الکترونیکی صورت گرفته است.

وضعیت مطلوب یادگیری الکترونیکی در ایران چیست؟

منبع:www.mopz.ir

برای خواندن مطالب بیشتر به ما سر بزنید.

همچنین شما می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

  • دوره آموزش آنلاین